Privacy

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring Urbanisto is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Urbanisto BV in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Urbanisto en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Urbanisto B.V. (Andreas wydtsstraat 8, 8000 Brugge) is de rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Urbanisto.

Urbanisto B.V. is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen
of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Urbanisto in overeenstemming met jouw keuzes;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en
  verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van Urbanisto te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij Urbanisto te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Urbanisto merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die je verstrekt aan ons:

 • Email adres
 • Naam
 • Gsm nummer

 

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Urbanisto gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adresse.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

 

Manier van verwerkenPersoonsgegevens die worden verwerktDoeleinden gebruik persoonsgegevens
Gegevens achterlaten op de websiteEmailadres, naam, GSM nummer1,2,5,6,7,8,9,10,11,12

 

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar info@urbanisto.bike.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Urbanisto B.V. kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Urbanisto B.V. en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Urbanisto B.V. kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je
marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Urbanisto B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Urbanisto B.V. zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Urbanisto B.V. kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Urbanisto gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de
overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten. We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Urbanisto B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

– De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).

– Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen);

– Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van
verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Urbanisto voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf
door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via info@urbanisto.bike. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren. Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om
ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 24/08/2023